Federación de Administración Pública da CIG

Federación de Administración Pública da CIG

Ligazóns sectores

Autonómica
Correos
Xustiza

Ligazons confederacion

CIG - Avantar
Forga
Saúde laboral
Fesga

Procurar no web

Novas
A CIG-Área Pública non asinará mañá o acordo sobre emprego público na Mesa Xeral das Administracións Públicas PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 29 Marzo 2017 08:24

Considera inadmisíbel que se presente publicamente, en foto con Montoro, antes de pasar pola Mesa de negociación

A CIG-Área Pública está convocada á xuntanza da Mesa Xeral das Administracións Públicas, que se celebrará mañá a partir das 16:30 horas para debater a proposta de acordo “para a mellora do emprego público”. Alén de discrepar do seu contido considera inadmisíbel que se escenifique a súa sinatura cunha foto con Montoro que está prevista ás 13:00 horas, case catro hora antes de que se reúna a Mesa.

A portavoz da Área Pública da CIG, Maricarme López Santamariña explica que as propostas que se debateron nos grupos de traballo da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas , Ministerio de Facenda e Función Pública eran relativas a distintas materias a incluír no Anteproxecto de Lei de Orzamentos do Estado que aprobará o Consello de Ministros a finais deste mes de marzo e que teñen que ver co Emprego Público, o Incremento Retributivo e a posible Recuperación de Dereitos laborais.

Fronte a estas, a CIG-Área Pública considera que o punto de partida tiña que ser “derrogar moitos dos Reais Decretos-Lei que se nos veñen impoñendo ao persoal das administracións públicas  desde o ano 2010”.

Entre outros, López Santamariña sinala o RD-Lei 8/2010, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público; o RD-Lei 20/2011, de medidas urxentes en materia orzamentaria e tributaria  para a corrección do déficit público; o RD-Lei 20/2012, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade  e todos aqueles que “foron impostos polo goberno español relativos a reformas laborais, reforma da negociación colectiva ou modificacións das pensións”.

Parello a isto, a CIG-Área Pública entende que habería que proceder á restitución de todos os dereitos laborais e salariais (horarios, pagas extras, salarios, 100%  do salario en situación de IT, fondo social...) que lle foron arrebatados ao persoal empregado público desde o ano 2010.

Entende que non se poden separar emprego público e redución do emprego temporal do contido que terá o proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 en canto a condicións laborais, económicas  e demais do persoal das Administracións Públicas porque “ambas cousas van unidas”.

Contidos da Mesa Xeral

Anúnciase, en materia de Emprego Público, unha mellora nas condicións da Oferta de Emprego, pola vía de ampliar os sectores prioritarios que terán unha reposición de efectivos do 100% e a inclusión dun plan de estabilización de emprego, que permita a redución das altísimas taxas de temporalidade existentes na actualidade.

Malia considerar estas medidas necesarias e un avance, “non solucionan”, segundo a CIG-Área Pública, o problema de falta de persoal, nin deteñen a dinámica de destrución de emprego público imposto como consecuencia dos plans de redución de gasto. “En todo caso estase a falar de postos de traballo que xa están ocupados na actualidade, nuns casos por persoal temporal ou interino, que se incluirán no plan de estabilización e noutros casos de postos ocupados por persoal fixo que, naqueles sectores considerados prioritarios, substituirase por persoal de novo ingreso nos supostos de xubilación”, matiza.

Taxas de reposición

Denuncia ademais que se manteñen as limitacións normativas impostas ás administracións públicas que, ao impedir o incremento da masa salarial e limitar a incorporación de efectivos terán unha vez máis unha directa repercusión sobre a xestión dos recursos humanos. “Esa taxa xeral de reposición do 50% para o resto dos sectores que non se consideran prioritarios , e ese 100% para os esenciais xa determina que a situación vai a ser de diminución de efectivos nas administracións públicas”, asegura.

Por iso considera que “non se debe de impoñer taxa de reposición”, máxime cando durante estes últimos anos se produciron taxas reducidas con consecuencias nefastas para os cadros de persoal e para a calidade dos servizos públicos.

Transferencia de todo o relativo a emprego público

A CIG-Área Pública solicita ademais a transferencia ás CCAA de todo o relativo á materia de emprego público dentro do seu ámbito. “Debe de corresponderlle ás CCAA a planificación e ordenación das súas ofertas de emprego público e os procesos de estabilización de emprego deben de ser negociados nos seus respectivos ámbitos , ( saúde, ensino, xutiza, concellos, ....)  incluíndo o sistema de acceso”.

Perda de poder adquisitivo

En materia retributiva, proponse un incremento do 1% do conxunto das retribucións, o que suporá abondar na rebaixa salarial e a perda de poder adquisitivo iniciada no ano 2010. “Nin que dicir ten que esta medida é inaceptable nun contexto de incremento de prezos e Produto Interior Bruto por enriba do 3%”.

Recuperación de dereitos

Non se contempla a recuperación de dereitos. “Nin os que teñen que ver cos descontos por Incapacidade Temporal, nin os recortes nos fondos de Acción Social, nin a actualización dos importes das pagas extraordinarias, nin a reposición dos efectivos perdidos durante os anos de ausencia de oferta de emprego”.

Outro compromiso anunciado será o de abrir procesos de negociación para tratar materias relativas a Igualdade e Violencia de Xénero, Mutualismo Administrativo, Implantación da Administración Dixital e Formación. “Para tratar todas estas materias xa temos mesas de negociación que, durante a anterior lexislatura, estiveron en parálise permanente xa que, a pesares das demandas sindicais, o Goberno español negouse a negociar calquera medida”, lembra López Santamariña.

Por iso, tras analizar o conxunto das propostas, a CIG-Área Pública considera que non se reverte a dinámica dos últimos anos. Tampouco se tiveron en conta ningunha das propostas remitidas desde a central sindical relativas á recuperación de emprego público ou á recuperación de dereitos laborais e sociais para o persoal ao servizo das Administracións Públicas. Por iso, conclúen, “non podemos dar a nosa aprobación a estas medidas”.

 
A CIG presenta as súas achegas ao borrador do Anteproxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galiza PDF Imprimir Correo-e
Martes, 21 Marzo 2017 18:21

Propón mudar o propio nome da Lei para que se incida na importancia da diversidade biolóxica

A CIG vén de presentar as súas achegas ao borrador do anteproxecto de Lei do Patrimonio natural de Galiza, a comezar pola proposta de mudar o propio nome e que pase a denominarse “Lei do patrimonio natural e da diversidade biolóxica de Galiza”. Entende que quedarse só en “patrimonio natural” deixaría fóra da protección da lei “aquelas especies que habitan ecosistemas alterados ou humanizados e as especies, grupos de especies ou taxon, a nivel individual, que se atopan por algunha razón fóra do seu hábitat”.

Xunto a isto, o secretario confederal de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel, Anxo Pérez Carballo subliña que tamén debe vir reflectido no articulado o deber de conservar e de garantir un medio ambiente adecuado para o benestar das persoas, xunto coa súa saúde e desenvolvemento “e fuxir da impresión de que esta lei dedícase unicamente aos espazos naturais protexidos”.

Ler máis...
 
Na Xunta, a promoción da igualdade choca co incumprimento reiterado de cubrir as vacantes PDF Imprimir Correo-e
Venres, 17 Marzo 2017 13:52

Comité da Consellería de Medio Ambiente da Coruña critica a sobrecarga de traballo nalgúns departamentos

O Comité de Empresa da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio denuncia o incumprimento reiterado da Xunta de Galiza da súa obriga de cubrir os postos de traballo vacantes por xubilacións, excedencias e baixas por enfermidade ou maternidade.

Entre os moitos casos que se están a producir na actualidade, destaca o caso dunha das traballadoras da Xefatura Territorial da consellaría de Medio Ambiente da Coruña, con praza de Titulada Superior Ambiental, que malia ter collido a baixa maternal o 17 de xaneiro de 2016, e a excedencia por coidado de fillo o 18 de xullo, aínda non foi substituída. "O caso agrávase polo feito de atoparse unha das súas compañeiras en comisión de servizo noutra praza, o que fai recaer o traballo das tres persoas do departamento na única que fica no posto", denuncian. 

A pesares de que a Xunta de Galiza ten regulacións concretas para proceder á cobertura das baixas de maternidade, "e de que o Partido Popular enarbora como bandeira propagandística as súas 'presuntas' políticas de defensa e cobertura da maternidade e da conciliación da vida laboral e familiar, faise evidente neste caso e noutros moitos que a realidade que padecen a cotío as traballadoras dos organismos públicos está lonxe de achegarse á situación de igualdade laboral da que fai gala o Goberno galego".

Por iso, ás portas do 8 de marzo, día da Muller Traballadora, reclámanlle ao Goberno de Núñez Feijoo que faga efectivo o compromiso na loita pola igualdade real e efectiva entre mulleres e homes no ámbito laboral e no conxunto da sociedade, eliminando todas as formas de discriminación e adoptando medidas que garantan a cobertura de postos de traballo, especialmente nos casos de permisos de maternidade, lactación e coidado dos fillos.

 
Iníciase unha campaña para denunciar a falta de medidas de prevención no SPDCIF PDF Imprimir Correo-e
Venres, 17 Marzo 2017 13:50

Denuncian graves incumprimentos na materia, como falta de coordinación ou de equipos de respiración e comunicación, entre outros

Representantes dos catro comités provinciais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF), xunto co responsábel da sección da Autonómica da CIG-Administración, presentaron esta mañá en rolda de prensa unha campaña para exixir da consellaría de Medio Rural o cumprimento do Plan de Prevención de Riscos no que afecta a este colectivo.

Segundo explicou Roberto Varela, a día de hoxe non se están executando os Plans de Acción que forman parte dos plans de prevención no relativo ás tarefas de incendios. Un incumprimento co que se vulneran varios apartados lexislativos: a propia Lei de Prevención, onde se establecen as obrigas de garantir a saúde e seguridade dos traballadores e traballadoras; a propia Constitución, que encomenda aos poderes públicos velar pola seguridade e hixiene no traballo e o V convenio colectivo único da Xunta de Galiza.

Incumprimentos que Varela cualificou de “flagrantes”e  que se suman a outros, xa que a propia Xunta de Galiza ten desenvolto un Decreto, no ano 2009, polo que aproba o Plan de Riscos Laborais do persoal da administración e unha Orde, tamén de 2009, no que se recollen os procedementos de vixilancia da saúde, a avaliación de riscos e a xestión de emerxencias dos traballadores/as da Xunta.

Ademais, desde finais de 2014 o SPDCIF conta co seu propio documento de avaliación de riscos onde aparecen reflectidas as tarefas de prevención e de extinción. Documentos que o responsábel do sector da Autonómica asegurou que, a día de hoxe, “non foron trasladados aos traballadores/as, o que está creando unha incertidume moi grande porque entendemos que os propios traballadores deben ter coñecemento disto”.

Neste documento veñen recollidos os distintos protocolos a seguir na realización das tarefas diarias e é, para Varela, “unha ferramenta básica para que o traballo se realice en condicións axeitadas, tanto en materia de seguridade e saúde laboral, como para evitar os abusos por parte da empresa, que se poden dar ao non se estar aplicando esas disposicións legais”.

Xunto a isto, e o máis importante é que ese plan permite velar pola seguridade dos traballos e evitar accidentes graves como os que xa teñen acontecido a este colectivo e que, tal e como lembrou Varela, “puxeron en serio risco a súa integridade física e a súa propia vida”.

Cos riscos avaliados non se aplicou nin unha soa medida correctora

Segundo explicou Raúl Vázquez, representante do comité de Ourense, na parte inicial do plan de acción avalíanse os riscos e unha vez identificados, ponse a medida correctora, un prazo de execución e unha persoa responsábel. “Estamos falando de medidas para as que, na súa maioría, os prazos eran de tres meses e que, como o noso traballo está dividido en distritos forestais, quen teñen que vixiar polo seu cumprimento son os xefes de distrito e enriba deles os xefes provinciais”.

Porén, como xa transcorreron tres anos desde que saíu á luz este plan de acción e non se aplicou “nin a primeira medida”, o ano pasado a CIG fixo chegar por escrito ao Subdirector Xeral de Incendios catro ou cinco cuestións que consideraba moi graves e que entendía que se debían corrixir antes do comezo da campaña de alto risco. “Escritos que non recibiron resposta algunha” e que levaron a iniciar esta campaña. Polo momento xa se presentaron, por parte dos comités provinciais escritos e tamén se informou da situación á propia Inspección de Traballo “á que a Lei de prevención de Riscos lle encomenda esa función,  aínda na administración non ten capacidade sancionadora”.

Incumprimentos

Vázquez salientou algúns dos incumprimentos máis graves, como a falta de alimentos non perecedoiros -tendo en conta que ás veces as xornadas vanse ás doce horas-, tal e como obriga o plan, e a dispor de avituallamento líquido.

Xunto a este sinalou que, malia o plan consideralo unha alteración importante, os vehículos de extinción seguen tendo un equipo de autobomba con substancias inflamábeis; que se ten abandonada a formación e non se divulgan os procedementos propios do PLADIGA, que é o Plan especial que a Xunta elabora, cada ano, para a xestión e organización dos dispositivos para a temporada de alto risco.

Tampouco dispoñen de equipos de respiración de emerxencia, como o plan indica que debe haber; non hai sistemas individuais de comunicación para cada traballador/a e “hai unha falta de coordinación seria en varias accións que se dan habitualmente”.

A modo de exemplo sinalou os problemas de coordinación que se dan, cando interveñen medios aéreos, entre brigadas e equipos de terra. “Xa ten provocado varios accidentes, sobre todo no equipo de terra que é o que está abaixo sufrindo”.

Tamén denunciou que non se dá a máis mínima formación para a realización de contralumes, nin se establecen  protocolos e mesmo a atomización continua que sofre este dispositivo, onde chegan a aparecer traballadores/as de até 14 entes diferentes, “porque a lei obriga a que se coordinen os plans de prevención das diferentes empresas, e iso tampouco existe”.

 
A CIG chama a mobilizarse, este 10 de Marzo, para derrotar as reformas e recuperar os dereitos PDF Imprimir Correo-e
Xoves, 09 Marzo 2017 09:52

Convoca protestas en todas as comarcas con motivo do Día da Clase Obreira Galega

Con mobilizacións en Vigo, Ferrol, Lugo, Ourense, Vilagarcía, Pontevedra, Compostela e Cee conmemorará a CIG o 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega. Unha data reivindicativa na que a central sindical dá continuidade á campaña posta en marcha xa no mes de decembro e que se desenvolverá baixo o lema “2017, un ano de loita. Recuperemos os nosos dereitos”.

Mobilizacións do 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega

A Confederación Intersindical Galega (CIG) convoca mobilizacións en todas as comarcas este 10 de marzo para conmemorar o Día da Clase Obreira Galega.

-Vigo: manifestación dende o cruce da Dobrada ás 20.00 horas.

-Ferrol: ofrenda floral no monumento 10 de Marzo ás 12.00 horas e manifestación dende o local da CIG (Avenida de Esteiro) ás 20.00 horas.

-Lugo: manifestación dende o local da CIG (Ronda da Muralla) ás 20.00 horas.

-Ourense: manifestación dende a Subdelegación do Goberno ás 19.30 horas até a Praza Maior.

-Vilagarcía: concentración na Praza de Galiza ás 20.00 horas.

-Pontevedra: concentración na Praza da Peregrina ás 20.00 horas.

-Santiago: manifestación dende a Praza Roxa ás 20.00 horas.

-A Coruña: manifestación dende a fábrica de Brens (Cee) ás 19.30 horas até a Praza do Concello.

Nestes últimos anos, os efectos das reformas laborais dos diferentes gobernos do PSOE, e máis destacadamente do PP, afectaron enormemente ás nosas condicións de vida e de traballo. A pobreza hoxe está relacionada co traballo en precariedade.

Principalmente, a reforma laboral do ano 2012 do PP está causando estragos nos dereitos laborais conquistados en tantos anos de loita. A precariedade hoxe significa as facilidades no despedimento, a contratación temporal, parcial, as ETT... Todo isto permite que as empresas obriguen a traballar máis horas sen pagar e baixen ilegalmente os salarios dos convenios. En definitiva para nós, traballarmos máis e cobrarmos menos. Esta era o obxectivo da reforma laboral do PP.

Hoxe sabemos que o Estado español é o único caso no que a suma dos salarios da clase traballadora descendeu nestes 6 últimos anos preto dun 11%. Contrariamente, no resto da UE os salarios subiron por encima do 9% nos casos de Alemaña e Francia e do 4,45% en Portugal. Os salarios que perdemos, que “nos roubaron” en tan pouco tempo, pasaron a mans dos ricos (o capital), que incrementaron a súa riqueza neste mesmo período en máis do 18%.

A explotación da clase traballadora é máis brutal na actualidade con estas leis, con estas reformas, e xa non lles abonda con roubarnos os dereitos no traballo, senón que tamén queren roubarnos as nosas pensións.

Hoxe o PP non ten maioría no Parlamento; por tanto, a continuidade destas leis que atacan os nosos dereitos dependen daqueles que permiten que gobernen. O resultado final dependerá da resposta social da clase traballadora, da mobilización na rúa. Sempre na historia, gañamos os nosos dereitos coa loita.

Así foi tamén en marzo do 72, en que a clase obreira galega nunha situación represiva con centos de persoas detidas e dous traballadores mortos, Amador e Daniel, se enfrontou para gañar un futuro digno, que hoxe volve estar seriamente ameazado.

 
A CIG chama a participar na manifestación nacional convocada polo feminismo galego o domingo 5 de marzo PDF Imprimir Correo-e
Xoves, 02 Marzo 2017 10:39

Sairá ás 12:00 horas da estación de autobuses de Santiago

A CIG fai un chamamento a participar na manifestación nacional unitaria convocada, un ano máis, con motivo da conmemoración do 8 de marzo, polo movemento feminista galego para o vindeiro domingo día 5 de marzo, que sairá ás 12 horas da Rúa do Hórreo, diante da estación de tren de Compostela.

Folga de mulleres

Aproveitando o marco do Encontro Nacional de Delegadas da CIG que teremos proximamente, desde a Secretaría das Mulleres da CIG abordarase a posibilidade de impulsar unha folga de mulleres en Galiza, que abarque a todas as mulleres do país, desempregadas, xubiladas, traballadoras por conta propia, estudantes, etc., unha folga de coidados e de consumo como resposta aos feminicidios e as graves discriminacións que continuamos a sufrir as mulleres polo mero feito de selo. Nesta iniciativa traballaremos conxuntamente co movemento feminista galego para que participe de forma activa na convocatoria.

A central sindical tamén anima a arroupar a iniciativa internacional impulsada polas organizacións feministas para este 8 de marzo de convocar un Paro Internacional de Mulleres, amosando a nosa solidariedade como central sindical coas compañeiras de diversos países do mundo que secundarán o paro convocado para este ano. Simbolicamente pararemos con elas.

Por iso, chamamos a secundar un paro de media hora e a participar na concentración convocada  pola CIG, ás 11:00 horas, o propio 8 de marzo, diante da Secretaría Xeral de Igualdade, en Compostela, en solidariedade con Nélida Pisco, condutora de Autobuses de Calo, porque simboliza as demandas de todas as mulleres ao representar a meirande parte das discriminacións que sufrimos no mundo do traballo, tras padecer durante 8 anos acoso e terrorismo patronal.

De igual xeito, a CIG anima a todas as mulleres deste país a que fagan un paro de media hora no seu traballo, no centro educativo no que estuden, na súa casa, que saian á rúa.

As que non poidan parar que vistan de negro ou violeta. A que todas inunden as redes sociais cun letreiro que amose a solidariedade coas mulleres que en moitos países do mundo van ir á folga, empregando os hashtag: #ParoDeMulleres #NósParamos #Solidariedade #8M

Actos convocados na semana do 8 de Marzo

Como organización integrante da Marcha Mundial das Mulleres, a CIG tamén fai unha chamada  a participar nos actos convocados por esta organización, así como nos que esta participa xunto con outras organizacións do feminismo galego, durante a semana do 8 de marzo:

-4 de marzo: mural reivindicativo en Vigo

-5 de marzo: 12h participación na manifestación nacional do feminismo galego en Compostela

-6 a 12 de marzo: accións de rúa en Vigo

-8 de marzo: 20h Manifestación en Vigo dende Praza Portugal

-8 de marzo: 19h Concentración en Ferrolterra (Praza do Inferniño)

-8 de marzo: 12h Paro simbólico en Ourense (Praza maior) e ás 20h Mani-festa-acción da Castañeira aos Xardíns Padre Feijóo

-8 de marzo: 19h Manifestación do movemento feminista en Compostela (Praza 8 de marzo)

 
A CIG chama á mobilización para recuperar dereitos laborais e sociais roubados coa escusa da crise PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 15 Febreiro 2017 14:42

Participa e difunde:

Convoca protestas nas sete cidades e Vilagarcía o mércores e manifestacións en Pontevedra, Vilagarcía e na Estrada o venres

A CIG convoca para o día 15 mobilizacións, en todas as comarcas, pola recuperación dos dereitos perdidos en materia de contratación, xornada, despedimentos, negociación colectiva, prestacións por desemprego, de Seguridade Social e mesmo de liberdades públicas. Unha campaña que se iniciou coa manifestación nacional en defensa do sistema público de pensións e que ten como obxectivo presionar ao parlamento español para que todas as contrarreformas impostas, fundamentalmente polo PP, so pretexto da crise sexan derrogadas.

Mobilizacións do mércores 15 de febreiro:

-A Coruña: concentración no Obelisco ás 20.00 horas.

-Santiago: manifestación dende a Praza Roxa ás 20.00 horas.

-Lugo: concentración na Subdelegación do Goberno ás 20.00 horas.

-Ourense: asemblea de delegadas/os ás 10.00 horas e concentración na Subdelegación do Goberno ás 11.30 horas.

-Pontevedra: asemblea de delegados/as ás 10.00 horas e concentración na Subdelegación do Goberno ás 12.00 horas.

-Vilagarcía: asemblea de delegados/as ás 10.00 horas e concentración na oficina do Inem ás 12.00 horas.

-Vigo: manifestación dende a Dobrada ás 20.00 horas.

-Ferrol: cadea humana dende o INSS ás 11.30 horas.

Mobilizacións do venres 17 de febreiro:

-Pontevedra: dende a Praza da Ferrería ás 20.00 horas.

-Vilagarcía: dende a Casa do Mar ás 20.00 horas.

-A Estrada: dende a Praza do Mercado ás 20.00 horas.

 
A CIG no Concello de Lugo reitera o seu desacordo co desenvolvemento e a formulación da RTP PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 08 Febreiro 2017 09:07

A celeridade na negociación imposibilita o tratamento "rigoroso e profundo" da documentación

A representación sindical da CIG no Concello de Lugo desmárcase da posición do goberno local no referente á negociación da Relación de Postos de Traballo ao non estar de acordo "nin co procedemento que se está a seguir (calendario, temporalidade, documentación presentada) nin coa súa formulación e desenvolvemento".

Consideran que a celeridade no desenvolvemento da negociación da RPT fai incompatíbel un tratamento "rigoroso, serio e profundo" da documentación achegada. Reiteran que esta presa non ten xustificación dende un punto de vista laboral e sindical.

Así, engaden dende a Sección Sindical da CIG, nas sesións de traballo os sindicatos están a facer un labor "que non lles compete, xa se trate de corrixir erros na documentación presentada, ben sexa á hora de abordar a organización dos servizos. Neste sentido é moi significativa a ausencia nas reunións de traballo das persoas responsábeis dos mesmos".

Neste sentido, sinalan que a Administración semella querer convocar os sindicatos ás reunións como mera formalidade e pretender que se toman “acordos conxuntos” para lexitimar a súa actuación. "A CIG expresamente manifesta a súa desconformidade coa proposta inicial e coas achegas efectuadas até o día de hoxe, as cales, para a nosa sorpresa, pese a ser supostamente aceptadas, foron logo acollidas só parcialmente".

 
A CIG-Área Pública reitera, fronte ao Parlamento galego, a súa oposición aos orzamentos da Xunta para este ano PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 08 Febreiro 2017 09:06

Denuncia a situación de “indefensión” do persoal laboral fixo e temporal cos cambios introducidos a través da Lei de Medidas

Cunha nova protesta que se desenvolveu baixo unha intensa chuvia diante do Parlamento, a CIG-Área Pública reiterou a súa oposición aos orzamentos da Xunta e á Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. “Estamos en contra dunhas contas que non van posibilitar reforzar uns servizos públicos de calidade, nin recuperar os dereitos laborais e salariais do persoal”, segundo explica Maricarme López Santamariña.

A CIG-Área Pública asegura que no proxecto de orzamentos presentado no Parlamento -que non foi entregado ás centrais sindicais na mesa de negociación- non se contempla nin a reposición de servizos públicos, nin medidas para atallar a precariedade laboral instalada nestes momentos nas distintas administracións.

De feito afirma que a taxa de temporalidade xa acada nalgúns servizos o 20%, co agravante de que entre os anos 2010 e 2016, en Galiza, perdeuse máis dun 6% de emprego público.

Parte da causa desta temporalidade e da precariedade é debida á taxa de reposición de efectivos, que se ben é unha competencia da administración do Estado non se está demandando desde o goberno Feijoo a súa eliminación nin mesmo a posibilidade de recuperar servizos públicos.

Precarización e perda de emprego

Ler máis...
 
A Consellaría de Educación incumpre as súas propias ratios na cobertura de postos de persoal laboral PDF Imprimir Correo-e
Luns, 06 Febreiro 2017 12:47

A CIG denuncia a sobrecarga de traballo que padece o persoal de cociña nos centros Ferrolterra

A CIG-Administración Autonómica denuncia o continuo incumprimento por parte da Xefatura Territorial da Consellería de Educación da Coruña, no relativo á cobertura de postos de persoal laboral nos centros da comarca de Ferrol. Esta política de escaseza, censuran, fai que a propia Consellería "incumpra as ratios que ela mesma estabelece".

O caso máis evidente é o das cociñas con persoal da propia Consellería, nas que as empregadas e empregados está sobrecargados de traballo, na maioría dos casos. Así, na cociña do CEIP Nicolás del Río de Cedeira, levan dous cursos escolares superando a ratio entre número de comensais e traballadores/as que elaboran os menús.

Esta situación foi denunciada en numerosas ocasións tanto pola CIG como pola dirección do centro, "sen que a día de hoxe a Consellería de Educación tomara ningún tipo de medida", alerta Olga Vilasánchez, delegada da CIG no Comité de empresa provincial.

"A continua  política de recortes implantada pola Xunta de Galiza debe de rematar xa, porque produce situacións gravosas para o persoal traballador, como sobrecargas,  e diminúe a calidade na atención aos/as usuarios/as", asevera.

Neste senso, a representante sindical refire tamén a situación acontecida neste curso escolar coa coidadora do IES Terra de Trasancos, onde "os recortes de persoal levaban a desasistir o alumno de educación especial dese instituto para poder asistir a outro alumno doutro centro escolar, quedando ambos os dous cunha cobertura parcial". Esta situación, engade, solucionouse favorabelmente, "grazas as continuas demandas efectuadas polo sindicato, familia e centro diante da Consellería".

 
A CIG-Área Pública protestará diante do Parlamento este luns contra os orzamentos da Xunta PDF Imprimir Correo-e
Luns, 06 Febreiro 2017 12:47

Co lema “Por uns servizos públicos de calidade. Recuperación dos dereitos e dos salarios roubados”

A Área Pública da CIG (CIG-Saúde, CIG-Administración e CIG-Ensino) concentrarase novamente, o vindeiro luns día 6 de febreiro, ás 11:00 horas, diante do Parlamento de Galiza, coincidindo co pleno, para manifestar a súa oposición a uns orzamentos que entende que, nin permiten garantir uns servizos públicos de calidade, nin recuperar os dereitos e salarios roubados ao seu persoal”.

A CIG-Área Pública asegura que no proxecto de orzamentos presentado no Parlamento -que non foi entregado ás centrais sindicais na mesa de negociación- non se contempla nin a reposición de servizos públicos, nin medidas para atallar a precariedade laboral instalada nestes momentos nas distintas administracións.

De feito afirma que a taxa de temporalidade xa acada nalgúns servizos o 20%, co agravante de que entre os anos 2010 e 2016, en Galiza, perdeuse máis dun 6% de emprego público.

Parte da causa desta temporalidade e da precariedade é debida á taxa de reposición de efectivos, que se ben é unha competencia da administración do Estado non se está demandando desde o goberno Feijoo a súa eliminación nin mesmo a posibilidade de recuperar servizos públicos.

Precarización e perda de emprego

A este respecto, lembra que no período 2010-2015 a porcentaxe de reposición foi do 0%, agás para os servizos esenciais nos que, entre 2011 e 2014, estivo fixada nun exiguo 10%. Isto significou a perda de máis de 4.000 empregos públicos e un incremento da temporalidade: neste intre contabilízanse nos distintos servizos das administracións máis de 5.000 traballadores e traballadoras con contratos temporais, de relevo, por días, horas, etc.

En contraste con estas cifras, o Conselleiro de Facenda anunciou como unha das medidas estrela dos orzamentos a creación de 3.000 postos de traballo. Porén, tendo en conta os datos anteriores, para a Área Pública da CIG “esa oferta de emprego que anuncian a bombo e prato non é máis que un apósito cativo para a sangría que está sufrindo a administración".

Fronte estas medidas continuístas, a CIG-Área Pública esixe rematar coa taxa de reposición e coa temporalidade, que por parte da administración se fagan plans de consolidación de emprego, e que se elabore unha OPE con todas as vacantes, incluídas todas aquelas necesarias para repoñer os servizos públicos, cando menos ao nivel que tiñan no ano 2010.

Recuperar os dereitos laborais, económicos e sociais

Do mesmo xeito, continúase a demandar a reposición de todos os dereitos laborais, económicos e sociais "que durante estes anos foron roubados aos traballadores e traballadoras das administracións en Galiza".

Neste sentido, a Área Pública aclara que coa recuperación das dúas pagas extraordinarias neste ano 2017 "non queda saldada a débeda que a Xunta do PP ten cos seus empregados e empregadas polo roubo do 40% da paga extra dende o ano 2012 ao 2016; e que supón un 4% do salario de cada un dos seus traballadores e traballadoras".

 
Presentada unha PNL no Parlamento polo aumento do tempo de traballo do persoal fixo descontinuo do SPDCIF PDF Imprimir Correo-e
Martes, 31 Xaneiro 2017 22:03

Delegadas/os da CIG de Medio Rural piden mellorar as condicións laborais no servizo de extinción de lumes

Delegados e delegadas da CIG de Medio Rural rexistraron este luns, día 30 de xaneiro, unha Proposición non de Lei (PNL), dirixida aos catro grupos parlamentares en demanda dunha mellora das condicións laborais para os traballadores e traballadoras fixos descontinuos de tres meses do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF).

Con esta proposta requiren das forzas políticas con representación parlamentaria que se inste á Xunta de Galiza, á mellora da duración contractual do persoal laboral fixo descontinuo de tres meses, que unicamente é contratado para o reforzo do verán (meses de xullo, agosto e setembro), ampliando o tempo de traballo até acadar os nove meses, equiparándoos deste xeito ao resto de persoal fixo descontinuo existente no propio SPDCIF.

Entenden que “un servizo público tan asentado xeograficamente como é o SPDCIF, e recoñecido coma un dos máis efectivos no territorio estatal precisa que o seu persoal propio manteña unhas condicións dignas de traballo, tanto sociais, económicas coma laborais, para o que é perfectamente asumíbel pola propia Administración Autonómica un incremento orzamentario baseado na extensión do tempo de traballo do persoal de tres meses, conseguindo desta maneira un alto rendemento nas súas prestacións dentro do servizo”.

Consideran ademais necesario fortalecer as condicións laborais do persoal do SPDCIF en base ás novas competencias que lles outorga a actual lei 17/2015, do 9 de xullo do Sistema Nacional de Protección Civil, normativa pola que o propio SPDCIF da Xunta de Galicia incorpórase de pleno ao servizo de emerxencias, deixando así de ter sentido unha temporalidade específica como é a contratación do persoal de tres meses, coincidentes co alto risco de incendios forestais.

“As emerxencias de lumes se poden producir en calquera momento do ano, e para cubrir todos os días precisaríase máis persoal”, explican e engaden que “nos atopamos en numerosas ocasións co propio SPDCIF, que tan boa imaxe ten fóra das nosas fronteiras, con quendas descubertas. Non podemos obviar tamén, a aparición dun novo tipo de incendio forestal, coma é o lume de interface, para o que é necesario potenciar o propio SPDCIF, dado as maiores esixencias as que se expón o propio servizo”.

Xunto a isto entenden que é imprescindíbel e determinante “rachar dunha vez por todas coa precariedade laboral insostíbel que está a sufrir o persoal laboral fixo descontinuo de tres meses do SPDCIF” e rexeitan a política da Xunta de Galiza de “fomentar o emprego precario que leva consolidada dende o ano 2012 na Consellería do Medio Rural, mediante a contratación de persoal por un tempo máximo de tres meses, máis aínda, cando dispón de fondos públicos para a contratación de empresas privadas para traballos de prevención e extinción de incendios forestais”.

Ademais da proposta de PNL presentada no propio Parlamento, solicitaron unha xuntanza cos grupos parlamentares, co obxectivo de expor esta situación para acadar unha resolución favorábel, no órgano parlamentario correspondente, aos intereses dos traballadores e traballadoras do SPDCIF da Xunta de Galicia, baseada no incremento da prestación laboral do persoal de tres meses. “Aumento tan preciso para as súas economías coma para o propio SPDCIF”, conclúen.

 
Denuncian na Inspección o mal estado no que se atopa o local do Fogasa en Vigo PDF Imprimir Correo-e
Martes, 31 Xaneiro 2017 22:02

A CIG-Administración recolleu nun informe as moitas deficiencias que presenta o inmoble da rúa Venezuela

A CIG-Administración denunciou diante da Inspección de Traballo as numerosas deficiencias atopadas no local do Fogasa en Vigo ao entender que supoñen un grave incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. A central, que reclama o traslado inmediato a unhas novas dependencias, xa denunciara con anterioridade o estado no que se atopan as oficinas do SEPE en Cangas e Ponteareas.

A federación de Administración da CIG vén de presentar unha denuncia diante da Inspección de Traballo tras comprobar as numerosas deficiencias existentes nas dependencias do Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de Vigo, xa que ao seu entender supoñen un grave incumprimento da normativa en materia de prevención de riscos laborais.

Representantes da central na Administración Xeral do Estado elaboraron un informe tras visitar o local do Fogasa, situado na rúa Venezuela, no que se recollen as principais eivas detectadas, que van dende problemas nas escaleiras, na iluminación e no tamaño das dependencias até a falta de vestiarios e aseos. Tamén puxeron de manifesto a ausencia dun plan de emerxencias, así como a falta de sinalización dos extintores e do percorrido de evacuación no caso de incendio.

Así, xunto coa denuncia achegaron este informe cos incumprimentos máis salientábeis “sen que o Fogasa, a Subdelegación do Goberno e o Comité de Prevención de Riscos Psicosociais de Pontevedra teñan feito nada, até o punto de que nin sequera nos contestaron por escrito”.

Traslado inmediato a un novo local

Na CIG entenden que as dependencias do Fogasa non son aptas para acoller un centro de traballo e reclaman o seu traslado na maior brevidade posíbel ao un local que cumpra a lexislación de prevención de riscos laborais e de accesibilidade dunha oficina con atención ao público.

Dende a central lembran que con anterioridade xa presentaran denuncia na Inspección polo estado das oficinas do Servizo Público de Emprego (SEPE) en Cangas e Ponteareas, que na súa opinión tamén incumpren a normativa de prevención de riscos laborais. “Tras o requerimento da autoridade laboral as cousas siguen do mesmo xeito, sen que nin a Xunta nin o SEPE fagan nada ao respecto”, critican.

Neste senso, consideran que é canto menos curioso que sexan precisamente organismos dependentes do Ministerio de Emprego e da Seguridade Social os que non cumpran a normativa en materia de saúde laboral.

 
A CIG-Área Pública exixe a convocatoria da Mesa Xeral de Negociación das Administracións PDF Imprimir Correo-e
Martes, 31 Xaneiro 2017 21:59

A central vén de transmitirlle á Secretaría de Estado de Función Pública o seu malestar pola falta de información

A Área Pública da CIG vén de transmitir a súa protesta e malestar a Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública, dependente do Ministerio de Facenda, pola “falta de comunicación e información” que ten a CIG malia ter presenza na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas e nas distintas mesas de negociación sectoriais.

Na comunicación remitida sinala que tivo constancia, a través de diversos medios de comunicación, das xuntanzas que se están a realizar con organizacións sindicais que tamén están presentes na Mesa Xeral. “Noticias nas que se fala de que o goberno e os sindicatos están tratando temas como a suba salarial dos traballadores e traballadoras das administración públicas, emprego público…”

Diante disto a CIG lembra que tal e como se acordara na última xuntanza da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Publicas, celebrada o pasado día 29 de xuño de 2016, remitiu xa daquela propostas, suxerencias e consideracións en materia de Función Pública de cara á futura Lei de Orzamentos Xerais do Estado para este año 2017.  Porén, afirma, “a data de hoxe só nos consta que por  parte de Función Pública foron recibidas, sen ter ningunha outra comunicación nin resposta ás propostas que enviamos.

Por iso exixe a convocatoria da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas na que se acometan e negocien as demandas laborais , as melloras oportunas para a correcta prestación dos servizos públicos así como a continuidade dos mesmos”. Servizos públicos que, subliña, se atopan nun grave deterioro como consecuencia das súas propias políticas.

A CIG reclama medidas para recuperar os niveis de emprego público e rematar coa precarización laboral nas administracións

 
A CIG proclama en Compostela que o sistema público de pensións “é viábel” e “ten futuro” PDF Imprimir Correo-e
Luns, 30 Xaneiro 2017 10:25

Seixo denuncia que se pretende amedrentar á poboación para que contraten plans privados favorecendo así o negocio dos especuladores

Miles de traballadores/as, xubilados/as e pensionistas chegados de toda a xeografía galega sumáronse á manifestación convocada para este sábado pola CIG en defensa do sistema público de pensións. Unha mobilización que forma parte dunha campaña máis ampla que a central sindical puxo en marcha pola recuperación dos dereitos perdidos pola clase traballadora galega nos últimos anos, a consecuencia das políticas laborais, sociais e económicas, promovidas polo Partido Popular.

Así o explicou o secretario xeral da CIG, Suso Seixo na súa intervención, na que explicou que todas as reformas emprendidas polo PP: das pensións, das prestacións por desemprego, dos despedimentos, da negociación colectiva ou mesmo a lei de seguridade cidadá, responden ás mesmas razóns políticas, económicas e ideolóxicas. “Trátase de fortalecer un modelo de sociedade, un modelo económico ao servizo dos intereses da oligarquía, dos grandes grupos económicos, en prexuízo dos intereses das clases traballadoras, da maioría social”.

Seixo denunciou que con ese modelo económico e social “inxusto”, de capitalismo neoliberal “que incrementa as desigualdades”, “non se garanten dereitos básicos” como as pensións, o ensino, a sanidade, a vivenda, a enerxía” a toda a poboación nunhas condicións dignas, nin “un reparto igualitario, que provoca unha acumulación de riqueza cada vez en menos mans a custo de empobrecer á maioría da sociedade”.

A estes intereses de clase atribuíu a “campaña permanente que o poder económico e político manteñen nos medios de comunicación para convencer á xente de que o sistema público de pensións non ten futuro, é un sistema en quebra. Isto é unha grande mentira”, afirmou.

Lonxe disto, Seixo asegurou que o que se pretende con esta campaña é “meterlle medo á poboación para que pense que non ten garantida unha pensión pública e que ten que aforrar para subscribir un plan privado de pensións”. Denunciou que este “é o grande negocio da banca, dos especuladores”.

Ler máis...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 4 de 47
Joomla Templates: by JoomlaShack